Diensten

Resep biedt de volgende adviesdiensten aan:

  • Ontwikkeling, exploitatie en beheer van duurzame energie-installaties voor gebouwen:
    WKO’s, zonnesystemen, Biomassaketels, wijk warmtenetten;
  • Ontwikkelen en implementeren van beleid voor energie-installaties en energiebesparing voor gebouwen;
  • Alternatievenanalyse technisch/financieel van energie-installaties voor gebouwen: nieuwbouw en renovatie;
  • Energiescans gebouwen en productieprocessen; opzetten energiebesparingsplannen en energiemanagementsysteem (ISO 50001).

RESEP begeleidt technische projecten. Wij kunnen ingezet worden voor grote en kleine projecten van begin tot eind. RESEP voert ook interim opdrachten uit, bijvoorbeeld vervanging van een manager wegens langdurige afwezigheid. RESEP kijkt met een frisse blik naar uw organisatie met een grote mate van professionaliteit en betrokkenheid. Dit alles in goed overleg met de opdrachtgever om uiteindelijk tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.

De Algemene Voorwaarden van Resep